2020_Polaroids

Einzelarbeiten, Farb-Polaroids und Schwarzweiss-Polaroids demontiert, 10 x 10 cm//
//single works, colour polaroid and black-and-white polaroid dismantled, 10 x 10 cm

unbound, 2020
Schwarzweiss-Polaroid, demontiert, 10 x 10 cm

//black-and-white polaroid, dismantled, 10 x 10 cm

shaving, 2020
Farb-Polaroid demontiert, 10 x 10 cm
//colour polaroid dismantled, 10 x 10 cm